It’s me

ตามติดชีวิตอิ๋ม

นักศึกษาราชภัฏโคราช สร้างชื่อระดับประเทศ คว้า 4 รางวัล งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ฯ


เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบทความวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอปากเปล่า (oral presentation) สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ลูกบาศก์เชิงพื้นที่และเวลา สำหรับวิเคราะห์แนวโน้ม และรูปแบบการอุบัติจุดร้อนของอาชญากรรมด้านยาเสพติด นำเสนอผลงานโดย นางสาวกนกพร วงค์ขันธ์ และนางสาวพัชรินทร์ หลวงพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอปากเปล่า (oral presentation) สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและโครงสร้าง องค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นำเสนอผลงานโดย นางสาวพรพิมล ชัยรัตน์ นางสาวณัฐริกา อุ่นฤดี และนางสาวอติกานต์ สร้อยกระโทก นักศึกษชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.เอนก ศรีสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ (poster presentation) สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ เรื่อง การศึกษาวิธีการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวด้วยวิธีอัลกอริทึมช่องสัญญาณเดียวและอัลกอริทึมแบบแยกหน้าต่างโดยใช้ข้อมูลหลายเวลาของดาวเทียม Landsat 8 – TIR นำเสนอผลงานโดย นางสาวณัชาภรณ์ ธวัชชโย และนางสาวสุนัญญา
ขันธ์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.เอนก ศรีสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ (poster presentation) สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง (Fixed-wing drone) นำเสนอผลงานโดย นางสาวจินตาพร แววกระโทก นางสาวปยุดา นานา และนางสางอรรัมภา พร้อมจันทึก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร และ ดร.เอนก ศรีสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการจัดงานในปีต่อไป ที่ประชุมคณาจารย์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 13 ในปี 2564

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *